ZMLUVA o ZAJAZDE čo ma obsahovať ?

Cestovné kancelárie musia pri predaji zájazdov uzatvárať so zákazníkmi (objednávateľmi zájazdov) Zmluvu o obstaraní zájazdu v súlade s § 741a až §741k Občianskeho zákonníka.

Zmluvu o obstaraní zájazdu môže uzatvoriť len tá cestovná kancelária, ktorá zájazd organizuje. Predajom zájazdu a uzatvorením zmluvy v jej mene môže poveriť aj inú cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru. Cestovná agentúra sa na rozdiel od cestovnej kancelárie nezaoberá organizovaním zájazdov; môže však zájazdy cestovných kancelárií predávať, ale iba v mene cestovných kancelárií a na ich účet. Môže tiež poskytovať individuálne služby, cestovné lístky, letenky, vstupenky alebo služby na objednávku.

Zmluvou o obstaraní zájazdu sa cestovná kancelária zaväzuje, že zákazníkovi (objednávateľovi) obstará vopred pripravený zájazd a zákazník sa zaviaže, že zaplatí dohodnutú cenu. Cestovná kancelária je povinná odovzdať zákazníkovi spolu so zmluvou aj doklad o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

Zmluva o obstaraní zájazdu musí mať písomnú formu. Aby bola zmluva o obstaraní zájazdu prehľadná a jednoduchá, môže mať podobu dokumentu s prílohou. V zmluve sú uvedené všetky základné a konkrétne údaje, predovšetkým však označenie zmluvných strán a predmetu zmluvy - zájazdu . V prílohovej časti sú všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú všetkých zájazdov a zákazníkov. Tie sa publikujú aj v katalógoch cestovných kancelárií.

Zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať:

a) označenie zmluvných strán,
b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi,
c) cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,
d) lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,
e) výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení od zmluvy v prípadoch určených týmto zákonom.
(2) Zmluva má ďalej obsahovať
a) ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,
b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak je súčasťou zájazdu,
c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava,
d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,
e) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu, výslovné uvedenie tejto skutočnosti a lehotu, v ktorej najneskôr musí cestovná kancelária objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu,
f) ak sú dôvody na určenie podmienok, ktoré musí objednávateľ spĺňať, uvedenie týchto podmienok a lehotu, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu na miesto neho zúčastní iná osoba,
g) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

 

Zmluva by mala tiež obsahovať:

(1) V zmluve je možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená
jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.
(2) Cenu zájazdu podľa odseku 1 možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.


podmienky, za ktorých môže zákazník odstúpiť od zmluvy

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred začatím zájazdu, ale je podľa § 741h povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty musí byť v zmluve dohodnutá a spravidla je závislá od času odstúpenia od zmluvy. Čím je termín odstúpenia od zmluvy bližší k termínu začatia zájazdu, tým je výška pokuty vyššia. Cestovná kancelária má právo si zmluvnú pokutu zraziť zo zaplatenej ceny zájazdu a zároveň je povinná prípadný zostatok objednávateľovi bezodkladne vrátiť.


podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie

Pred začatím zájazdu môže cestovná kancelária v zmysle § 741g Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy len v týchto dvoch prípadoch:
z dôvodu zrušenia zájazdu v prípade, ak bol v zmluve pre zájazd stanovený minimálny počet účastníkov zájazdu i dohodnutý termín, kedy najneskôr cestovná kancelária oznámi objednávateľovi, že sa nedosiahol tento minimálny počet a zájazd sa zrušuje (§741b, ods. 1) písm.e);
z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa (napr. nezaplatenie dohodnutej ceny v stanovenom termíne (§ 741a).


nároky zákazníka a povinnosti cestovnej kancelárie pri nedodržaní zmluvných podmienok zo strany cestovnej kancelárie alebo v prípadoch vyššej moci

Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď sa k tomu zmluvou zaviazala, je povinná urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

Ak pokračovanie zájazdu je možné zabezpečiť len poskytnutím služieb nižšej kvality, než bola dohodnutá v zmluve, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

Ak cestovná kancelária nie je schopná zabezpečiť služby, aby mohol zájazd pokračovať alebo ak náhradné služby nižšej kvality než sú uvedené v zmluve objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vráti objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bo, dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná
vrátiť rozdiel ceny ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady
rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
(1) Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú
odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
a) objednávateľom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo
v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) a c) je cestovná kancelária povinná poskytnúť
objednávateľovi bezodkladne pomoc.


Práva a povinnosti objednávateľa (zákazníka), ktoré vplývajú zo zmluvného vzťahu s cestovnou kanceláriou:


Základné práva objednávateľa sú:

právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite
právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii
právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe, najmä:

upresnenie údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu, ktoré nie sú uvedené ani v katalógu alebo v ponukovom liste
podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba
právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu služieb a ceny
právo zrušiť svoju účasť na zájazde odstúpením od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu za podmienok stanovených v zmluve
právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba, pričom tak môže urobiť len v lehote a za podmienok určených v zmluve
právo na reklamáciu služieb v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve
právo dostať spolu s cestovnou zmluvou aj doklady o poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti.


Základné povinnosti objednávateľa sú:

poskytnúť cestovnej kancelári súčinnosť potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu zájazdu, ktorý je predmetom zmluvy, najmä úplné, pravdivé a včasné vyplnenie potrebných formulárov; v prípade, že cestovná kancelária zabezpečuje aj víza - fotografie, pas, formuláre žiadosti o víza a ďalšie potrebné náležitosti.
pripojiť plnomocenstvo zastupujúcich spolucestujúcich v prípade, že nejde o manželského partnera alebo neplnoleté vlastné dieťa
upozorniť včas na cudzie štátne príslušenstvo spolucestujúceho (spolucestujúcich)
zaplatiť v plnom rozsahu a podľa časového harmonogramu cenu zájazdu a preukázať to dokladom o zaplatení; ak zákazník neuhradí cenu zájazdu včas, cestovná kancelária má právo odstúpiť od zmluvy
oznámiť cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote, svoje stanovisko k prípadným zmenám podmienok a dohodnutého rozsahu služieb
prevziať od cestovnej kancelárie potrebné doklady pre čerpanie dohodnutých služieb (cestovný lístok, letenku, poukaz pre ubytovacie zariadenie na poskytnutie ubytovania a stravovania [voucher], doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie ostatných služieb [najmä fakultatívnych výletov] a tieto doklady si vziať so sebou na zájazd)
dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb
riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiava? stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok; uhradi? prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu;
pri zájazdoch do zahraničia mať pri sebe všetky platné cestovné doklady, požadované pre vstup do navštívenej krajiny, najmä cestovný doklad, víza a očkovací preukaz (ak sú vyžadované), doklad o cestovnom poistení, ak je objednávateľ poistený; tieto doklady je objednávateľ povinný si obstara? sám, pokiaľ mu cestovná kancelária takúto službu osobitne neponúkla a neposkytla
zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu;
bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov.

 

Zarob si na šperky, dovolenky a wellnes pobyty, návod najdeš na www.webporadca.eu

                    PRIDAJTE SA K MILIONOM ĽUDÍ A SPRAVTE SI MODERNÝ WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

                                             

                      ÚVODNÁ STRÁNKA, KDE NAJDETE NAJVIAC PONUK