Na čo nezabudnúť pri kúpe lacnej letenky v roku 2015.

Každý kto chce letieť buď na dovolenku, výlet alebo pracovnú cestu sa hlavne snaží nájsť a kúpiť čo najlacnejšiu letenku, to je samozrejme že hľadame akcie na letenky za najlepšiu cenu

No nezabudnime, že sa takáto letenka môže predražiť, ak z važných dôvodov neodcestujete a nemali ste poistenie storna letenky.

 

1, Nezabudnite na poistenie storna letenky? Viete, ako toto poistenie vlastne funguje?


ľudia väčšinou nečítajú podmienky poistenia storna letenky a pokiaľ si ho zaplatia, tak ani nevedia ako toto poistenie funguje a kedy ho môžu využiť.

POISTENIE STORNA LETENKY- čo vlastne znamená, ako sa počíta a ako to vlastne funguje v prípade poistnej udalosti.

Poistenie storna letenky je možné zakúpiť v deň úhrady rezervácie letenky, teda najneskôr v deň vystavenia letenky. Žiaľ, nie je možné toto poistenie zakúpiť neskôr (teda už 1. deň po úhrade letenky).

Cena poistenia storna letenkyna osobu sa počíta z ceny letenky, a to v sume rovnej väčšinou 3% -5 % z ceny letenky. Teda ak cena letenky je napríklad 200 Eur, cena poistenia storna letenky je 6 - 10 Eur.

Poistnou udalosťou v prípade storna letenky sú nasledovné dôvody:

- zdravotné dôvody poisteného (úraz, akútna choroba, hospitalizácia) alebo blízkej osoby za podmienky, že (úraz, akútna choroba alebo hospitalizácia) má za následok pripútanie tejto osoby na lôžko a vyžaduje si jej opateru poisteným,
- vážne rodinné dôvody (ako je úmrtie poisteného alebo jeho blízkej osoby),
- živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zdraví poisteného za predpokladu, že k tejto udalosti došlo najskôr 5 dní pred odletom,
- dopravná nehoda, živelná udalosť, štrajk, trestný čin tretej osoby – pokiaľ znemožňuje poistenému pokračovať v ceste smerujúcej k využitiu objednanej služby a za podmienky, že poistený nemohol vznik takejto udalosti predvídať,
- oficiálne vyhlásenie MZV SR o tom, že neodporúča vycestovať do danej krajiny pobytu.
Presné znenie poistnej udalosti môžete nájsť vo Všeobecné poistné podmienky. V poistných podmienkach tiež nájdete, čo je vylúčené z poistného krytia storna letenky.

Ak si zakúpite poistenie storna letenky a nakoniec zo subjektívneho dôvodu nepoletite, tak Vám poisťovňa peniaze nevráti., V takomto prípade sa storno uskutočňuje podľa storno podmienok danej letenky, a teda aj danej leteckej spoločnosti. Každá letenka môže mať iné storno podmienky. Pokiaľ teda chcete predísť nepríjemnému prekvapeniu, že v prípade storna sa vám vráti len veľmi malá časť z ceny letenky (prípadne žiadna), ktorú ste zaplatili, odporúčam vám pred úhradou si overiť podmienky storna a hneď aj podmienky prípadných zmien danej letenky.

Pokiaľ ste si zaplatili poistenie storna letenky a pred odletom sa stala udalosť, ktorá je poistnou udalosťou,  postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Kontaktujte najskôr predajcu leteniek, ktorý vám zároveň poistenie storna letenky zabezpečil a informujte ho o storne letenky. Žiadosť o záväzné storno letenky a vypracovanie podkladov pre poisťovňu ,prosím, pošlite písomne (stačí mejlom), pričom popíšte o akú letenku ide (meno a priezvisko, rezervačný kód letenky, prípadne číslo faktúry), z akého dôvodu stornujete letenku, číslo účtu a poštovú adresu kam vám máme podklady pre poisťovňu poslať. Prosím nezabudnite uviesť, či spolucestujúce osoby cestujú alebo nie.

na základe vašej žiadosti letenku/-ky stornuje, vypracuje pre vás podklady pre poisťovňu a pošle vám ich poštou.

3. Po prijatí podkladov doložte vy doklad (lekársku správu, úmrtný list a pod. – závisí od dôvodu poistnej udalosti), popodpisujete označené kolónky a pošlete doporučene do poisťovne.

4. Po odoslaní do poisťovne, je storno letenky záležitosťou poisťovne. Poisťovňa bude už komunikovať priamo s vami.

 Pri poistnom plnení sa vždy vychádza z výšky stornopoplatku letenky na osobu. Maximálna výška poistného plnenia môže byť nápr. 80% zo stornopoplatku (teda nie z ceny letenky), v prípade úmrtia poisteného to môže byť aj 100% stornopoplatku.

príklad:

Cena letenky je 300 Eur. Storno poplatok je 200 Eur, letecká spoločnosť vráti pri storne letenky 100 Eur = letiskové taxy. Keďže storno letenky bude z dôvodu poistnej udalosti, od poisťovne sa bude žiadať preplatenie 200 Eur. Poisťovňa prešetrí udalosť a pokiaľ všetko bude v poriadku, tak vám preplatí nápr. 80% čo je suma 160 Eur (80% z 200 Eur).

Táto suma – záleží aj na správnom zdokladovaní poistnej udalosti.

Odporúčame zakúpiť poistenie storna letenky, najmä pokiaľ kupujete letenku v predstihu niekoľkých dní či mesiacov a neviete vopred, či vám nejaká nepríjemná udalosť neznemožní vycestovať do zahraničia. Je to na zvážení každého či si poistí letenku alebo nie.

Určite odporúčame overiť si storno podmienky a podmienky prípadných zmien danej letenky ešte pred zaplatením.
 
2, Cestovné poistenie
V dnešnej dobe existuje nezpočetné množstvo druhov cestovného poistenia, ktoré ponúkajú ako klasické a zdravotné poisťovne, tak aj samotné cestovné kancelárie. Vzťahuje sa cestovné poistenie aj na prepravu batožiny? Je poistenie batožiny súčasťou ceny letenky? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovieme v nasledujúcom článku.

Všeobecné pravidlá
Ak už máte poistenie či už v rámci vašej platobnej karty alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie dojednané, vždy sa dôkladne informujte o tom, na čo sa vaše poistenie vzťahuje. Je dôležité vopred vedieť výšku limitov poistných plnení či už pre prípad straty batožiny alebo úrazu.

Komerčné poistenie
Hoci máme ako občania SR v rámci Európskej únie nárok na zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako občania danej krajiny, odporúčame vám sa napriek tomu pripoistiť u niektorej z komerčných poisťovní alebo u cestovnej kancelárie. Za lieky alebo ošetrenie budete totiž v opačnom prípade musieť zaplatiť rovnako ako miestni občania a tieto podmienky sa navyše vzťahujú len na verejné zdravotné zariadenia.

Poistenie batožiny
K poisteniu liečebných nákladov si môžete dojednať aj poistenie batožiny, ktoré v sebe spravidla zahŕňa stratu, zničenie a poškodenie batožiny so stanoveným limitom plnenia na jedno batožina. Väčšina poisťovní v rámci klasického cestovného poistenia nehradí poškodenia alebo zničenie batožiny počas prepravy, táto škoda sa uplatňuje na prepravcovi. Poistenie tiež nehradí stratu alebo odcudzenie dokladov, platobných kariet a cestovných lístkov v batožine. Podľa Montrealského dohovoru má letecká spoločnosť v prípade poškodenia, straty alebo meškania batožiny povinnosť uhradiť škodu až do maximálnej výšky 1000 Osobitných práv čerpania (SDR), čo sa rovná približne sume 1042 eur.

Ak obsah vašej batožiny presahuje danú hodnotu, je treba si pre prípad straty alebo poškodenia takejto batožiny dojednať špeciálne poistenie. Toto poistenie je možné dojednať buď priamo u prepravcu alebo u niektorej z komerčných poisťovní. Letecké spoločnosti môžu mať rozdielne prepravné podmienky čo sa týka zodpovednosti za škody vzniknuté na batožine alebo za jeho stratu. Pozorne si teda pred rezerváciou letenky prečítajte tieto podmienky, aby ste následne neboli nepríjemne prekvapení.
..
3, Oneskorená či poškodená batožina
Letecká doprava sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejšou. S nárastom počtu cestujúcich aj rok od roku pribúda prípadov, kedy je batožina pri manipulácii poškodená alebo je na svojej ceste oneskorená.

Zodpovednosť leteckých dopravcov
Oneskorená batožina Vzhľadom k tomu, že neexistuje žiadne všeobecne platné pravidlo, ktoré by dopravcom zabezpečovalo postup a výšku odškodnenia cestujúcich, snažia sa letecké spoločnosti znížiť vyplácanú sumu na minimum. Niektoré spoločnosti vyplácajú jednorazovú náhradu, iné vypláca určitú sumu za každý deň, kedy bola batožina oneskorená. Ďalšie spoločnosti vyplácajú náhradu za veci, ktoré si v čase do príletu batožiny cestujúci musel nevyhnutne kúpiť. V tomto prípade je potrebné uchovávať účtenky. Spravidla však spoločnosti nezohľadňujú skutočné straty, ktoré klientovi oneskorením jeho batožinu spôsobili.

Riziká pri cestovaní s batožinou
Existujú tiež airolínie, ktoré odmietajú vyplatiť akúkoľvek náhradu za oneskorenú batožinu, ak sa cestujúci vracia do miesta jeho bydliska. Argumentujú to totiž tým, že doma má cestujúci prístup k svojim veciam a nevzniká mu tak škoda spôsobená oneskorením batožiny.
 

Poškodená batožina
Aby ste predišli poškodeniu batožiny, pred odbavením zaistite všetky popruhy na batožine. Tie môžu byť pri manipulácii rozotrené alebo sa batožina môže zachytiť a spôsobí tak nepríjemnosti letiskovému personálu.

Predíďte poškodeniu
Poškodeniu batožiny sa dá predísť nielen zabezpečením všetkých postranných popruhov ale aj, a to predovšetkým, kúpou kvalitnej cestovnej batožiny z odolného materiálu, ktorý vydrží aj neopatrné zaobchádzanie. Ak po prílete do danej destinácie zistíte, že bol váš kufor poškodený, vyplňte ešte v priestore bezcolnej zóny (spravidla sa kancelária nachádza pri pasoch, kde si kufre vyzdvihujú) protokol o poškodení batožiny- Property Irregulatory Report. Po vyplnení tohto formulára spíšte list s popisom situácie, ktorá sa vám stala, a obidva dokumenty následne pošlite dopravcovi, ktorý vám poškodenie spôsobil.

Reklamácie a poistenie
Poškodenie batožiny je potrebné reklamovať u dopravcu ihneď, najneskôr však do 7 dní. Nároky zo zodpovednosti za oneskorenie je treba uplatniť písomne do 21 dní odo dňa, kedy batožina alebo tovar bol vydaný. Podľa Asociácie európskych aerolínií sa najmenej batožiny oneskoruje u tureckých Turkish Airlines a maltských Air Malta. Na opačnom konci rebríčka sa naopak trochu prekvapivo pohybujú British Airways. České Aerolínie sú na 12. mieste.

                                                                          NAJLACNEJŠIE LETENKY a  AKCIE 


 

Zarob si na šperky, dovolenky a wellnes pobyty, návod najdeš na www.webporadca.eu

                    PRIDAJTE SA K MILIONOM ĽUDÍ A SPRAVTE SI MODERNÝ WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

                                             

                      ÚVODNÁ STRÁNKA, KDE NAJDETE NAJVIAC PONUK