Ako požiadať o kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou a na čo mám pri nej nárok ?

Každý poistený može požiadať o kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou.
Vzhľadom na to, že od 1.1. 2005 sa obmedzil počet diagnóz na ktoré poisťovňa pobyty uhrádza doporučujeme, aby ste takúto požiadavku nájprv riešili s ošetrujúcim lekárom, ktorý by Vám mal vedieť najlepšie poradiť.
Bežný postup je nasledovný: vypíše sa žiadosť o kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou - tlačivo je možné dostať buď u lekára, alebo papiernictve. Táto žiadosť sa prepošle do poisťovne a tá do roka rozhodne o prijatí, alebo zamietnutí návrhu.
Ak žiadosť nie je uspokojená je možné vypísať žiadosť novú a čakať na vyjadrenie.
Platenie za kúpeľnú liečbu
Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade s indikačným zoznamom, v plnom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa.
Poistenec uhrádza poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kúpeľoch sa poplatok platí za každý deň bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Poplatky sa líšia podľa druhu diagnózy.

Diagnózy typu A
Liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii. Poplatok je 1,66 € za deň pobytu, bez ohľadu na dĺžku liečby.
Od poplatku sú oslobodení:
• deti do 3 rokov veku,
• nositeľ najmenej striebornej Janského plakety,
• osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa neplatia.
Diagnózy typu B
Sú to poistenci najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie. Poplatok v tomto prípade je 4,98 €, resp. 7,30 € za deň pobytu.
4,98 € za deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu mimo sezóny, teda v prvom alebo štvrtom štvrťroku (október – marec) a ubytujete sa v tzv. štandardnej izbe.
7,30 € na deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu v hlavnej sezóne, teda v druhom alebo treťom štvrťroku (apríl – september) a ubytujete sa v štandardnej izbe.
Za štandard sa pokladá minimálne dvojlôžková izba so sociálnym zariadením mimo izby. Ak požiadate o vyšší štandard ubytovania, zaplatíte podľa cenníka jednotlivých kúpeľov.

Samoplatca

Kúpeľnú starostlivosť môžete absolvovať aj ako samoplatca, v takom prípade zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, za ubytovanie a za stravu uhrádza poistenec sám.
Toto platí vo Všeob. zdrav. poisťovní v iných zdrav. pisťovńach môžu byť menšie odlišnosti preto sa poraďte so svojím lekárom.

                                               ponuka kúpeľných pobytov

Postup pri podávaní žiadostí o kúpeľnú starostlivosť poberateľov výsluhového dôchodku z VÚSZ, vojnových veteránov a veteránov protikomunistického odboja Platnosť od 16. 8. 2010

 


V zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v platnom znení a v zmysle zákona č. 219/2006 o protikomunistickom odboji v platnom znení, môže byť Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia /ďalej VÚSZ/ poskytnutá kúpeľná starostlivosť v zmluvných kúpeľných zariadeniach.
Pre zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní lekárskeho návrhu na kúpeľnú starostlivosť u VÚSZ je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

• žiadateľ podáva žiadosť formou „Lekárskeho návrhu na kúpeľnú starostlivosť“, potvrdeného vypisujúcim lekárom a podpísaného žiadateľom. Na lekárskom návrhu je potrebné uviesť správne rodné číslo, presnú adresu trvalého bydliska a prípadne telefonický kontakt, veteráni protikomunistického odboja priložia fotokópiu preukazu vydaného Ústavom pamäti národa,
• lekársky návrh na kúpeľnú starostlivosť možno podať na tlačive, ktoré je uverejnené na internetovej stránke VÚSZ, a to www.vusz.sk v sekcii „Tlačivá“, ktoré treba zaslať dvojmo, alebo na tlačive z distribučnej siete ŠEVT. Iné tlačivá nebudú akceptované počnúc rokom 2011.
• lekársky návrh na kúpeľnú starostlivosť sa podáva priamo na VÚSZ – oddelenie služieb sociálneho zabezpečenia, Špitálska 22, Bratislava 812 74, v období od októbra do decembra príslušného roka na nasledujúci rok,
• o pridelení poukazu na kúpeľnú starostlivosť je žiadateľ informovaný zaslaním poukazu mesiac pred nástupným termínom do príslušného kúpeľného zariadenia podľa diagnózy,
• v zmysle prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje urobiť nové vyšetrenie,
• v zmysle prílohy č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. u osôb nad 70 rokov veku života je potrebné kompletné interné vyšetrenie a potvrdenie internistu, že kúpeľná starostlivosť nie je kontraindikovaná,
• posudkový lekár VÚSZ je oprávnený požadovať dodatočné doloženie odborných vyšetrení, resp. vyjadrenie odborníkov k schopnosti žiadateľa absolvovať kúpeľnú starostlivosť, ak to pri uvedenom diagnostickom závere požaduje za potrebné,
• kúpeľná starostlivosť je fakultatívnou dávkou, nie je na ňu právny nárok.

 

tel . 0960 316066
 

Zarob si na šperky, dovolenky a wellnes pobyty, návod najdeš na www.webporadca.eu

                    PRIDAJTE SA K MILIONOM ĽUDÍ A SPRAVTE SI MODERNÝ WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

                                             

                      ÚVODNÁ STRÁNKA, KDE NAJDETE NAJVIAC PONUK